Od swojego dochodu można odliczyć kilka rzeczy, ale nie każdy o tym wie. Od dochodu między innymi można odliczyć: składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika, jak również osób z nim współpracujących oraz składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Od Swojego dochodu można odliczyć także dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód, który podlega opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, w przypadku, jeśli te zwroty nie zostały potrącone przez płatnika. Od dochodu można także odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, jak również wydatki, które są związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Chodzi tutaj oczywiście o wydatki poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną albo też podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Ponadto od dochodu można odliczyć także wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w mieszkaniu podatnika w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Od swojego dochodu można także odliczyć darowizny, które zostały przekazane na cele, ale nie więcej niż 6 procent dochodu.

Od podatku, z którego rozliczamy się co roku można odliczyć wiele rzeczy, a w tym między innymi darowizny, które zostały określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, które prowadzą działalność pożytku publicznego w kwestii zadań publicznych określonych w tej ustawie oraz realizującym te cele. Od podatku można także odliczyć darowizny, które zostały przekazane na cele kultu religijnego. Ponadto od podatku możemy także odpisać faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu, który to został udzielony podatnikowi na sfinansowanie inwestycji związanej z potrzebami mieszkaniowymi. Ponadto od obliczonego podatku możemy również odliczyć kilka rzeczy. Są to:  kwoty na składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1 procenta kwoty obliczonej oraz można odliczyć mając własne lub przysposobione dzieci od podatku kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1 112,04 złote. Zryczałtowany podatek z kolei jest pobierany na przykład od wygranych w konkursach, grach oraz zakładach wzajemnych, nagród związanych ze sprzedażą premiową. Podatek ten wynosi 10 procent wygranej lub nagrody. Zryczałtowany podatek pobiera się także od świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich wcześniej między innymi stosunkiem pracy. Podatek ten również wynosi 10 procent należności.