Ulgi możemy podzielić kolejno na: ulgi uwzględniające poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu, czyli na przykład ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ulgi, które stanowią zwrot kosztów związanych z bytem podatnika, czyli na przykład ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika będącego osobą niepełnosprawną, czy też ulgi związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, ulgi o charakterze rodzinnym, czyli na przykład związane z rehabilitacją niepełnosprawnych członków rodziny, ulgi o charakterze stymulacyjnym, czyli na przykład darowizny na cele społecznie użyteczne oraz ulgi mające charakter zabiegu technicznego, czyli na przykład zwrot nienależnie pobranych rent. W dziedzinie finansów publicznych istnieje takie sformułowanie jak skala podatkowa. Jest to wzór, który wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki podatnik będzie musiał zapłacić od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym. Skala podatkowa ma zastosowanie tylko w przypadku zasad ogólnych. Stawki podatkowe obecnie mają następujące wartości: 18 oraz 32 procent. Istnieją jednakże takie dochody podatnika, które nie są włączone do ogólnego dochodu. Te dochody zostały opodatkowane w inny sposób i są obciążone stawkami o różnej wysokości. Do tych inaczej opodatkowanych dochodów należy między innymi zryczałtowany podatek dochodowy ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości oraz praw majątkowych. Wynosi on 19 procent uzyskanego przychodu.

Wśród osobno opodatkowanych dochodów niż jest to w przypadku ogólnych zasad wyróżniamy: dochody z działalności literackiej, z uprawiania sportu, z dziennikarstwa, gdzie podatek wynosi 20 procent uzyskanego przychodu, dochody z tytułu praw autorskich w wysokości 50 procent uzyskanych przychodów, dochody wygrane w konkursach oraz grach, jak również nagrody związane ze sprzedażą premiową  i są one obciążone 10 procentową stawką, dochody z wynagrodzenia za udzielanie pomocy policji, organom kontroli skarbowej, straży granicznej, odpowiednim służbom wywiadu oraz kontrwywiadu, które są opodatkowane w wysokości 20 procent wynagrodzenia oraz dochody z nieujawnionych źródeł przychodu, gdzie podatek ustala się według 75 procent stawki w relacji do tego dochodu. Ponadto wszystkie dochody kapitałowe, takie jak na przykład odsetki z lokat bankowych, czy zyski ze sprzedaży akcji są oprocentowane według 19 procentowej. Specjalne metody obliczania podatku dochodowego, jak również stawki podatkowej są związane są z unikaniem podwójnego opodatkowanie danego dochodu. Mamy tutaj do czynienia z dwoma możliwościami. Są to następujące metody: metoda zwolnienia z progresją oraz metoda odliczenia, czyli inaczej kredyt podatkowy. Metoda zwolnienia z progresją polega na tym, że dochód opodatkowany w jednym państwie jest zwolniony od podatku w drugim państwie. Mówiąc po ludzku do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku ze źródeł położonych za granicą.