Istnieją grupy podatników fizycznych, które są zobowiązane do samodzielnego obliczania zaliczek na poczet podatku, składania deklaracji o miesięcznych dochodach oraz terminowej zapłaty tych zaliczek. Do takiego samodzielnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy zobowiązane są między innymi: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz w zakresie wolnych zawodów, osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu najmu lub dzierżawy; osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, osoby otrzymujące wynagrodzenia z zagranicy oraz osoby otrzymujące renty i emerytury z zagranicy bez pośrednictwa płatników. Każdy podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na odpowiednim druku do dnia 30 kwietnia następnego roku. Na tym druku powinny znaleźć się informacje o wysokości osiągniętego dochodu bądź straty w danym roku podatkowym. W przypadku nie złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, urząd skarbowy wydaje decyzję deklaratoryjną, w której określa wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. Ponadto w stosunku do podatnika, który nie składa zeznań podatkowych możliwe jest zastosowanie sankcji karnych wynikających z kodeksu karnego skarbowego. Istnieją także szczególne formy opodatkowania. Między innymi jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Taką formę podatku mogą płacić osoby  fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatnik może skorzystać z tej formy opodatkowania, ale spełniając szereg ważnych warunków.

Podatnik, który chciałby skorzystać z takiej formy podatku jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych musi spełniać szereg określonych warunków. Są to między innymi: osoby, które rozpoczynają działalność albo też ich przychody z danej działalności w roku nie przekraczają 150 tysięcy euro i nie opłacają podatku w formie karty podatkowej oraz osoby, które nie prowadzą następujących działalności: apteki, wykonywanie wolnego zawodu, pośrednictwo finansowe, prawnicze, rachunkowo-księgowe, detektywistyczne oraz ochroniarskie. Stawki takiego podatku, który jest płacony w systemie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą kolejno: 20 procent, 17 procent, 8,5 procenta, 5,5 procenta oraz 3 procenty z przychodów z określonej działalności. Ponadto dla ustalenia przychodu podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodu odrębnie dla każdego roku podatkowego, jak również są zobowiązani do wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a ponadto także są zobowiązani do przechowywania dowodów zakupu towarów. Poza tym podatnikom płacącym podatek w tej formie przysługuje prawo pomniejszania przychodu ewidencjonowanego z następujących tytułów: spłaty odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo, z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego, odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia jednego procentu ryczałtu w przypadku wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, odliczenia na remont oraz modernizację zasobów mieszkaniowych.