Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą sami obliczyć należne świadczenie podatkowe, jak również obliczyć ryczałt w okresach miesięcznych oraz złożyć zeznanie roczne do 31 stycznia następnego roku. W przypadku nie prowadzenia ewidencji lub też prowadzenia jej bez zachowania warunków organ podatkowy określa przychód na podstawie innych dowodów lub też w drodze oszacowania. W ten sposób opodatkowuje przychód sankcyjną stawką podatkową w wysokości pięciokrotności stawki właściwej dla danej działalności. Inną szczególną formą opodatkowania jest karta podatkowa. Z takiej formy opodatkowania mogą jedynie korzystać podmioty działalności usługowej lub też działalności wytwórczo-usługowej. Ponadto podatnik musi spełniać także określone warunki. Są to między innymi: nie przekroczenie określonego limitu zatrudnienia pracowników najemnych, nie prowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie prowadzenie działalności w tym samym zakresie co małżonek podatnika. Podatek w tym przypadku jest płacony miesięcznie według stawek kwotowych wynikających z tabel stanowiących załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ponadto wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej uzależniona jest od następujących elementów: rodzaju wykonywanej działalności, miejsca wykonywania działalności oraz od liczby zatrudnionych pracowników. Podatnicy prowadzący działalność, która jest  opodatkowana w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek.

Podatnicy prowadzący działalność, która jest  opodatkowana w formie karty podatkowej zobowiązani są do prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej obniża się o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto jest on płacony bez wezwania w terminach miesięcznych na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jeśli któryś z warunków opodatkowania w formie karty podatkowej zostanie naruszony, to powoduje to wygaśnięcie decyzji o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a podatnik zostaje opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Na taką formę płatności można przejść po otrzymaniu odpowiedniej decyzji z urzędu skarbowego. Taki zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, które spełniają odpowiednie warunki. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy, którzy prowadzą następujące działalności: działalność usługową lub wytwórczo–usługową, działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami za wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5 procent alkoholu oraz działalność usługową w zakresie obnośnego oraz obwoźnego handlu detalicznego artykułami nie żywnościowymi za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi, motocyklami oraz za wyjątkiem handlu artykułami nie żywnościowymi objętego koncesjonowaniem.